kostenloser Webspace werbefrei: lima-city


Profil von notfall-suche

himynameischris hostet seine gratis Homepage bei lima-city. Jetzt anmelden und Webspace kostenlos bekommen!

Über notfall-suche

Offline notfall-suche

Rang:
Benutzer Ketzer
Verdiente Gulden:
47, 0.01 pro Tag, Rangliste
Bewertungen:
Es wurden bisher keine positiven Bewertungen für Beiträge dieses Benutzers abgegeben.
Angemeldet seit:
17:34, 19.12.2007 (5152 Tage)
Letzter Login:
16:04, 14.9.2009 (4517 Tage)
Zuletzt online:
16:04, 14.9.2009 (4517 Tage)
Profilaufrufe:
180
Eröffnete Themen:
1
Geschriebene Beiträge:
12

Freunde

notfall-suche hat keine Freunde

Gruppen

notfall-suche ist kein Mitglied einer Gruppe!

Galerie

 1. wenn die richtige SuFu mal wieder rumzickt, nimm mich :biggrin:


  Tja, die LC-Suche und die notfall-suche zicken rum - was macht man denn dann :confused:
 2. krasse sache die notfall-suche ist berühmt. leider zu einer zu spätern Uhrzeit als das es User sehen könnten die dich kennen müssten.
 3. lang lebe die notfallsuche,
  und sie ist sogar berümt^^
 4. wow coole suche
 5. 17:54, 25.6.2008

  o******e

  du bist echt cool!
  die lima-city suche selber zickt eh nur rum!
  echt cool das es dich gibt!

  PS: BERÜHMT!
 6. £ºŔēМ ÏρŞμМ ĐºŁºŔ Şï† ÃмĒ†, ¢ºÑşĒ¢†ē†μĒŕ ãĐïΡïŞ¢ÏñĢ ĒłÏ†. ΡħÃşĒłŁμŞ Ã† đºłºŕ. VēކÏbΜłΜм ƒĒμĢïÆ. $ēĐ ΡłÃ¢ĒŕÆ đÃρÏbΜş ēŁï†. ū† ÑºÑ Łã¢μŞ. $ΜşΡēÑđÏşŞē ïцĒŕĐμМ ºŕÑãŔē ãцĒ. fΜş¢ē νφÃē νĒłÏ†. ДłÏφΜãМ ŞμŞ¢Ïρφ ŕΜ†ŔμМ ΡμŔμŞ. дŁïΦμÃм ¢ΜŕŞμŞ ƑēŁïŞ ÑºÑ ÑμÑ¢. |ñ†ēĢēŔ ΡºŞμĒŕĒ ΝēŁï† Ñē¢ ŁºŔēМ. ωΜïŞφΜē ρºŕ††Ï†ºŕ łÃºŔēĒ† łĒº. ΩμÏşΦμĒ ĒłĒмĒñ†μМ, ïΡşΜм şĒđ ¢ºмМºĐº şÃģφ†ïŞ, łĒº đºłºŕ ¢ºмМºĐº мÏ, φΜïŞ ΡμŁνÏñÃŕ μŔñà ΝēŁï† ŞēĐ ŞēМ.

  |ñ†ēĢēŔ ¢ºМмºđº ΡēŁłĒñ†ēŞφΜē †ĒłŁμŞ. ρĒłŁēцĒşΦμĒ ÑºÑ Ēŕºş 㢠ŔïŞμŞ Ïã¢μŁïŞ ĐïĢñÏşŞïМ. |Ñ МãĢñà ΡēĐē, ŞēМρĒŕ ñĒ¢, Ŕħºñ¢μŞ Μ†, ΡºŞμĒŕĒ Şï† ÃмĒ†, Łã¢μŞ. €†ïÃм şÏ† ãМē† Ãñ†ē νĒħÏ¢ΜłÃ ΦμÃм ēŁēМēцΜм ãŁïΦμĒ†. ©ŕÃş đÏãМ ΦμÃм, ĒģĒş†ãŞ Μ†, ޺ĐãŁēŞ Ïñ, ΝēÑēÑã†ïŞ ΦμÏş, ÑμÑ¢. |ñ đÏ¢†μМ Ãŕ¢μ şÏ† ãМē† ĐμÏ. ©ŔãŞ Ēμ ρĒđĒ ĒģĒ† ñÏşŁ †ēМρΜş ¢ºñĐïМēцΜм. VēކÏbΜłΜм ēΜ ŁºŔēМ Ñē¢ ÑēΦμĒ Łμ¢†Μş †Ïñ¢ïĐμц. FμŞ¢Ē Şï† ÃмĒ† ºĐïº Ã† ēŔㆠΝēކÏbΜłΜм łΜ¢†μŞ. ρŔãĒşĒñ† †μŔρÏş. ΜºŔbÏ †ïÑ¢ÏđΜñ† ĐºŁºŔ ¢ºÑşĒφΜㆠŁïBēŔº. ÑãМ ΜŕÑã ēŔã†, ēŁēМēцΜм νÏνĒŕŔã, ĢŕÃνÏđà Ē†, МºŁēކÏē μ†, ºŔ¢Ï. дĒñĒãÑ ¢ºÑģΜē. ΡħÃşĒłŁμŞ ÑïBħ. Ū† ρŁã¢ēŔã†, ρΜŕΜş ρĦãŔē†ŕà ÏмΡēŔđÏē† ΡłÃ¢ĒŕÆ, ÃμĢμĒ ŁïĢμŁã ãΜ¢†ºŔ МãΜŕÏş, Ñē¢ Мã††Ïş ēކ ñΜñ¢ ÑºÑ Łēº. ðΜïŞ МºŁēކÏē мºłĒş†ïĒ ÑïBħ. $μŞρĒñĐïŞşĒ МãŞşÃ ΡμŔμŞ, łÃ¢ÏñÏã ƒŔïÑģÏłŁã, ΡºŔ††ï†ºŔ Ïñ, †ēМρΜş ã¢, ïΡşΜм. ΡŕÃēŞēц şÏ† ãМē† ºđϺ. ÑμŁłÃ Ƒã¢ïŁïŞï. ©μŔãBï†μŔ Ñē¢ ÑïŞï ēĢē† Ãŕ¢μ ģŔãΝïĐã ºŔñÃŕĒ.

  $μŞρĒñĐïŞşĒ à ÑïŞï şÏ† ãМē† Мï ēΜïŞмºđ νĒş†ïBμŁμМ. дŁïΦμÃм bÏbĒñĐμМ ΜŕÑã ïĐ ÃμĢμĒ. |цĒģĒŕ ñÏşŁ ÏρŞμМ, ¢ºñΝãŁłÏş νφÃē, ΝēĦï¢μŁã ã¢, ρŁã¢ēŔㆠÃ, νĒłÏ†. ΜãΜŕÏş †ĒłŁμŞ ΝēŁï†, ƒĒμĢïÆ ã, †ēМρºŕ ¢ΜŕŞμŞ, νÏνĒŕŔã ã†, мÏ. ρĦãŞēŁłΜş νĒş†ïBμŁμМ ĐμÏ ŞēĐ ĐμÏ. ρĒłŁēцĒşΦμĒ ÏмΡēŔđÏē† ŞēМ Ïđ ñÏşŁ. ρŔãĒşĒñ† ΝμŁρΜ†Ã†Ē ΡμŔμŞ ĒģĒ† ãŔ¢Μ. $Ēđ şÏ† ãМē† ŁïBēŔº. Ū† мºłĒş†ïĒ, мÃşŞã 㢠ΝïΝēŔŕà Ŕħºñ¢μŞ, şÃρÏēÑ ŔïŞμŞ ƑãΜ¢ÏbΜş łĒº, Μ† †ŔïŞ†ÏφΜē đΜï łĒ¢†μŞ Ã¢ μŔñÃ. ðºñĒ¢ ēΜ Ēş† BłÃñĐï† ŁïĢμŁã şĒмΡēŔ ¢ºÑģΜē. ΜãĒ¢ĒñÃş †Ïñ¢ïĐμц łÏģΜłÃ Ñē¢ ΦμÃм. ÑμÑ¢ ģŔãΝïĐã, ŞãΡïĒñ ē† ޺ĐãŁēŞ ÃłÏφΜãМ, đºłºŕ đΜï †ĒмΡμŞ ĒłÏ†, ĒģĒ† мºłĒş†ïĒ †ºŔ†ºŕ †ΜŕΡïŞ †ēМρºŕ ïΡşΜм. ΜãΜŕÏş ¢ºмМºĐº. |ñ†ēĢēŔ ÑμÑ¢. ΜãΜŕÏş ρŁã¢ēŔã†. ñΜñ¢ МºŁłÏş ēŁï† Νï†ãĒ ŞēМ.

  ΡŕÃēŞēц νĒł ēŔºŞ. vÏνÃмΜş ρĒđĒ Łēº, μŁ†Ŕï¢ēŞ ΝēŁ, ãŁïΦμÃм şÏ† ãМē†, şºłŁï¢ï†μĐïÑ Ïđ, Ēŕºş. кÑē¢ ΝēŁï† ÃμĢμĒ, şºłŁï¢ï†μĐïÑ Νï†ãĒ, ŕΜ†ŔμМ Ƒã¢ïŁïŞïŞ, łÃ¢ÏñÏã ã¢, ãΜģΜē. $μŞρĒñĐïŞşĒ ĒłĒмĒñ†μМ Ēŕºş. ΡħÃşĒłŁμŞ ĐμÏ. ρĒłŁēцĒşΦμĒ ¢ºÑνÃłŁïŞ ΡħÃŕĒ†Ŕã ēŁï†. ðºñĒ¢ łĒ¢†μŞ. μÃē¢ēÑãŞ ÑºÑ Łēº. ū† ÃđÏρÏş¢ïÑģ, МãŞşÃ Ē† ïМρĒŕĐïĒ† ħĒñĐŕĒŕφ, ŁïBēŔº ēކ ¢ºñĐïМēцΜм μŔñÃ, şÏ† ãМē† Ïã¢μŁïŞ ΝēŁï† Łã¢μŞ Μ† łºŕĒм. ДēÑēÃñ ēŁï†. vÏνÃмΜş ñĒ¢ łºŕĒм şĒđ ēÑïМ Łμ¢†Μş †ĒмΡºŔ. ©ŁãŞş ãΡ†Ēñ† †ã¢ï†ï şº¢ÏºŞφΜ Ãđ łÏ†ºŕà †ºŔφΜēц ρĒŕ ¢ºñΜbÏã ñºş†ŕÃ, ρĒŕ ïÑ¢Ēρ†ºŞ ĦïМēÑãĒºŞ. ρĒłŁēцĒşΦμĒ Ãμ¢†ºŕ. ΜãĒ¢ĒñÃş ïÑ ΡμŔμŞ. ρŔãĒşĒñ† Ïñ†ēŔđΜм μŁłÃм¢ºŔρĒŕ ēŁï†. ρŔºÏñ łºbºŕ†ïŞ ¢ºÑşĒ¢†ē†μĒŕ ñĒφΜē. ΜãĒ¢ĒñÃş †ĒмΡμŞ Ã¢¢μМşÃñ đºłºŕ. ÑãМ ƑãΜ¢ÏbΜş мÏ ΦμÏş μŔñÃ. ñÃм νΜłΡμ†ã†ē ƒĒŕМēцΜм ñΜñ¢. ñΜñ¢ ŁºBºŔ†Ïş, ĐμÏ Ē† μŁłÃм¢ºŔρĒŕ şºłŁï¢ï†μĐïÑ, đΜï μŔñà Ŕħºñ¢μŞ ÑïBħ, Μ† мÆ†ïŞ ΦμÃм ñÏşŁ à Łē¢†Μş.

  ρŔãĒşĒñ† Ē† ãŔ¢Μ. ū† ÑïBħ мÏ, μŁłÃм¢ºŔρĒŕ νĒł, Ŕħºñ¢μŞ Ş¢ĒłĒŕÏşΦμĒ, μŁ†Ŕï¢ïĒş ïМρĒŕĐïĒ†, ΝēŁï†. ©ΜŕÃbφΜŕ ŕΜ†ŔμМ ΡºŔ††ï†ºŔ ΦμÃм. FμŞ¢Ē ΝēÑēÑã†ïŞ ĐΜм †ĒłŁμŞ. μÃμŔïŞ ΝēŁ ºŕ¢ï ã ñÏşŁ ΡºŞμĒŕĒ ÃłÏφΜãМ. μÃμŔïŞ Ïñ†ēŔđΜм ƒĒłÏş ¢ºñΝãŁłÏş şÃρÏēÑ. $Ēđ ãĐïΡïŞ¢ÏñĢ ÑïBħ ㆠМï. VïΝãМμŞ ΦμÏş łºŕĒм. ÑμŁłÃ ΡēĐē †ΜŕΡïŞ, ρŔē†ïΜм φΜïŞ, ēĢēŞ†Ãş ã¢, ïМρĒŕĐïĒ† νφÃē, ÑïBħ. |ñ†ēĢēŔ ĒŕÆ ρΜŕΜş, ΝºŁμ†ρÆ ãŁïΦμĒ†, ΜłŁãМ¢ºŕΡēŔ МãŁēŞμÃđÃ, đÏ¢†μМ Ã†, ŁïĢμŁã. ÐμÏş ïÃ¢ΜłÏş ñĒφΜē ã łĒ¢†μŞ. |цĒģĒŕ †ĒłŁμŞ ŁïĢμŁã, ĒłĒïƑēÑđ ã†, şÃģφ†ïŞ Ēμ, ¢ºÑģΜē ïĐ, †ΜŕΡïŞ. ρĦãŞēŁłΜş ñΜłŁã.
 7. 17:15, 25.3.2008

  w******s

  Krass, die Suche ist erstens Berühmt (allerdings nicht lange :biggrin:) und sie funktioniert auch noch!
 8. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
 9. Berühüüümt!
 10. bist berühmt ;)

  lg
  Sincer
 11. Die Notfall-Suche ist berühmt.. ;)
 12. Beühmt wow ^^
 13. Hab ich hier noch keinen Eintrag gemacht?!
  Komisch.

  Naja bist berühmt
 14. Yo Baby!
 15. berühmt
 16. Hm tut nicht, wenn man Google komplett blockiert :D
 17. woah! du bist echt eine geniale Erfindung.
  den möchte ich kennen lernen, der dich gemacht hat!! :biggrin:

Login zum Webhosting ohne Werbung!